Etiketa Organické hnojivo

Organické hnojivo Kvítka v bytě

Číslo registrace Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského: 5518

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg hnojiva): kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0; arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.

Základní charakteristika výrobku: Organické hnojivo postupně uvolňuje živiny do zeminy. Nejlépe funguje společně s mykorhizními houbami, ty aktivně dopravují živiny do rostliny.

Obsah: keratin, přírodní humáty, výtažky z mořských organismů, patentkali, mleté horniny (zeolit, fosfáty, bentonit), NPK 4-5-3 a další makro a mikroprvky. Nezanechává škodlivé zbytky v zemině.

Rozsah a způsob použití: Organické hnojivo je určené k základnímu hnojení pokojových rostlin pěstovaných v nádobách.

Způsob aplikace a dávkování: K vysazeným rostlinám: vyhlubte prstem jamku až ke kořenům, nasypte množství hnojiva na průměr květináče - 15 g/d13 cm, 45 g/d20 cm. Při přesazování: smíchejte hnojivo s novým substrátem - 75 g/5 l substrátu. 15 g = 1 polévková lžíce = množství na 1 l zeminy. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nejezte. Nepijte. Nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody (S 28). Ve vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek může při dlouhodobém a opakovaném působení vyvolat u vnímavých jedinců přecitlivělost.

První pomoc: Při zasažení očí je vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití vypijte větší množství pitné vody. Při vážnějším zasažení nebo požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování, doprava: Organické hnojivo se skladuje v původních uzavřených obalech (S49), v suché, chladné, dobře větratelné místnosti. Skladuje se odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí (S2/13).

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

Balení: Hnojivo se dodává balené.

Hmotnost balení: 300 g, 700 g

Evidence: 1. číslo šarže, 2. datum výroby

Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Datum výroby = Číslo výrobní šarže

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Výrobce: Kvítka v bytě s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno

Distributor: Kvítka v bytě s.r.o.