Etiketa mykorhiza

Číslo registrace Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského: 3516 

Základní charakteristika výrobku: Myhorhiza je symbiotické soužití mezi kořeny rostlin a prospěšnými půdními houbami. Houby zefektivňují příjem a transport živin ze zeminy do rostliny. Vytvořená mykorhiza zajistí efektivnější příjem vody a živin (zejména fosforu a draslíku) a jejich úspěšnější dodání přes houby do rostlinného organismu. Obsah: jíl, 5 druhů mykorhizních hub, humáty, výtažky z mořských řas, mleté horniny. 

Rozsah a způsob použití: Mykorhiza je vhodná pro rostliny pěstované v nádobách. Je nevhodnyá pro brukvovité (brokolice, květák, zelí, kapusta aj.) a merlíkovité (špenát, řepa) rostliny.

Způsob aplikace a dávkování: K vysazeným rostlinám: vyhlubte prstem jamku až ke kořenům, nasypte množství mykorhizy na průměr květináče - 10 g/d13 cm, 30 g/d20 cm. Při přesazování: smíchejte mykorhizu s novým substrátem - 50 g/5 l substrátu. 10 g = 2 čajové lžičky = množství na 1 l zeminy. Je nemožné rostlinu přehnojit, vyšší dávka podporuje rozvoj mykorhizy.

Upozornění: Vyvarujte se použití systemických fungicidů v průběhu prvních tří týdnů po aplikaci. Nadměrná zálivka a přehnojování, zejména superfosfátem, omezuje účinnost přípravku.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování: Mykorhiza se skladuje v původních uzavřených obalech (S49), v suché, chladné, dobře větratelné místnosti. Skladuje se odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí (S2/13).

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

Balení: Přípravek je dodáván balený.

Hmotnost balení: 280 g

Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Datum výroby = Číslo výrobní šarže

Evidence: 1. číslo šarže, 2. datum výroby

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Výrobce: Symbiom, s.r.o., Sázava 170, Lanškroun, ČR

Distributor: Kvítka v bytě s.r.o.