Etiketa Aktivátor

Ligno AKTIVÁTOR roztok

Číslo registrace Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského: 3846

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.

Základní charakteristika výrobku: Ligno AKTIVÁTOR roztok je tekutá homogenní směs huminových látek a extraktu z hnědých mořských řas. Ligno AKTIVÁTOR roztok podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení. V důsledku toho zvyšuje využití vláhy a dodávané výživy. Regeneruje porosty po poškození herbicidy, krupobitím a mrazem a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu. Ligno AKTIVÁTOR roztok má příznivý a komplexní vliv na rostliny (podporuje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, podporuje růst).

Huminové látky jsou ve výrobku Ligno AKTIVÁTOR roztok zastoupeny Lignohumátem MAX, což je přípravek získaný technologií okysličené konverze technických lignosulfonátů s převahou fulvokyselin. Druhý komponent Ligno AKTIVÁTORu roztok je extrakt z mořských řas rodu Ascophyllum nodosum. Kromě huminových látek obsahuje i řadu přírodních aminokyselin, oligopeptidů a auxinů. Neobsahuje účinné množství živin, nenahrazuje základní hnojení

Rozsah a způsob použití: Ligno AKTIVÁTOR roztok je určen i pro ošetření rostlin i plodin. K ošetření se doporučuje koncentrace Ligno Aktivátoru 0,05%, teplota vody 20°C a množství vody dle množství ošetřované plodiny. Ligno AKTIVÁTOR roztok má široké použití a je určen pro podporu růstu polních plodin, lesních kultur, ovocných i speciálních plodin v období celé vegetace počínaje podporou tvorby kořenů, růstu listové plochy, přes hlavní období růstu až do kvetení a růst plodů.

Příprava postřikové kapaliny: postupně rozpustíme předem odměřený objem Ligno AKTIVÁTORu roztok v menším množství vody a teprve po rozpuštění vlijeme do aplikátoru s vodou či připravenou hnojivou směsí.

Ligno AKTIVÁTOR roztok je také možné použít v kombinaci s minerálními hnojivy či stimulátory růstu podle druhu a požadavků pěstovaných rostlin – díky tomu je možno snižovat dávky minerálních hnojiv – konzultujte s výrobcem. Při kombinaci s pesticidy a fungicidy přidáváme tyto látky až po naředění přípravku Lignoaktivátor roztok vodou. Míchání s pesticidy konzultujte s jejich výrobcem nebo distributorem.

Upozornění: Ligno AKTIVÁTOR roztok je pro včely relativně neškodný. Ligno AKTIVÁTOR roztok nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody dle vyhlášky 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a "Všeobecné směrnice Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění. Žádná nebezpečí, která je třeba zvlášť uvádět.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka: Může dráždit sliznice, oční spojivky a citlivou pokožku. Při doporučeném způsobu použití se nežádoucí účinky nepředpokládají. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pokyny pro první pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu.
Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při zasažení očí: Při otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachujte (zejména pod víčky) čistou, pokud možno vlahou tekoucí vodou. Sterilně ošetřete a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Pokyny pro odstraňování: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Odstraňování možno provést po naředění 1 : 1000 běžným vylitím do kanalizace či do zeminy v bezpečné vzdálenosti od vodních zdrojů.
Kódové číslo odpadu: 07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené. Odběratel je povinen na své náklady zajistit recyklaci obalového materiálu po aplikaci přípravku.

Kontaminované obaly-doporučení: Nekontaminované obaly se mohou použít k recyclingu.

Podmínky skladování: Skladujte v suchých větratelných skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě max/min. +40 až -30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek

Výrobce: AMAGRO s.r.o., Komenského 37/10, 290 01 Poděbrady