Etiketa Lignohumát Kvítka v bytě

Lignohumát B, pomocný rostlinný přípravek

Číslo registrace Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského: 2723

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.

Základní charakteristika výrobku: Lignohumát je produkt s vysokým obsahem solí huminových a fulvových kyselin v koncentraci 12 %. Tyto látky v zemině fungují jako nosiči živin, tím lignohumát stimuluje zakořeňování a růst, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, posiluje rostlinné tkáně. Prokazatelně pomáhá zvyšovat kvalitu života rostliny a obranyschopnost před škůdci a stresem. Nenahrazuje základní hnojení. Používá se celoročně. Obsah: soli huminových kyselin. Zapáchá.

Rozsah a způsob použití: Lignohumát se používá k máčení semen před výsadbou, namáčení kořenového systému rostlin při výsadbě i přesazování, máčení rostlinných řízků před zakořeňováním a dále k aplikaci do zálivky rostlin během vegetace.

Způsob aplikace a dávkování: Namáčení semen a cibulí, řízků a rostlin před výsadbou: 5 ml/1 l vody na 3-4 hodiny před výsadbou. Pravidelná zálivka: 10 ml/10 l vody každých 10 dní. 10 ml = 1 vršek.

Upozornění: Používá se celoročně.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. První pomoc: Při styku s kůží omyjte ruce velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Případně vyjměte kontaktní čočky, pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích nebo přetrvávajícím podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování: Skladujte v suchých větratelných skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě max/min. +40 až -30° C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené spalovně.

Balení: Přípravek je dodáván balený.

Objem balení: 250 ml, 500 ml

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Datum výroby = Číslo výrobní šarže

Evidence: 1. číslo šarže, 2. datum výroby

Výrobce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10

Distributor: Kvítka v bytě s.r.o.